Oświadczenie o ochronie danych


OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkowników.

Gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na stronie?

Za gromadzenie danych na stronie odpowiedzialny jest administrator strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są gromadzone w momencie, gdy je nam Państwo przekazują. Może to dotyczyć np. danych, które podawane są w formularzu kontaktowym.

Inne dane gromadzone są automatycznie lub na podstawie Państwa zgody przez nasze systemy informatycznie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Przede wszystkim są to dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas przeglądania strony). Dane te są gromadzone automatycznie w momencie wizyty na naszej strony internetowej.

W jakim celu korzystamy z Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowej pracy strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania lub usunięcia danych. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Ponadto mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W związku z tym, jak i w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych, mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować przy użyciu danych podanych w nocie prawnej.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Podstawą prawną stosowania wymienionych poniżej i stosowane przez nas środków monitorowania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania, chcemy zapewnić układ strony oparty na potrzebach gości oraz ciągłą optymalizację naszej witryny. Z drugiej strony stosujemy środki monitorowania w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy uznać za uzasadnione prawnie w rozumieniu wspomnianego przepisu.

HOSTING I SIECI DOSTARCZANIA TREŚCI (CDN)

Hosting zewnętrzny

Niniejsza strona obsługiwana jest przez usługodawcę zewnętrznego (firmę hostingową). Dane osobowe gromadzone na niniejszej stronie internetowej przechowywane są na serwerach firmy hostingowej. Mogą to być np. adresy IP, zapytania kontaktowe, metadane i dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwy, dane dotyczące dostępu do strony oraz inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Usługi świadczone przez firmę hostingową mają na celu realizację umów z naszymi potencjalnymi i aktualnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. RODO) oraz realizowane są w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego udostępniania oferty internetowej za pośrednictwem profesjonalnego dostawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasza firma hostingowa przetwarza Państwa dane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań w ramach świadczenia usług oraz zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi danych.

Korzystamy z usług następującej firmy hostingowej:

STRATO AG

Pascalstraße 10

10587 Berlin

DTS Systeme GmbH

Schrewestraße 2

32051 Herford

Zawarcie umowy z podmiotem przetwarzającym

W celu zapewnienia przetwarzania danych w sposób zgodny z przepisami ochrony danych, zawarliśmy umowę z naszą firmą hostingową jako podmiotem przetwarzającym.

INFORMACJE OGÓLNE I OBOWIĄZKOWE

Ochrona danych

Administratorzy niniejszej strony internetowej bardzo poważnie traktują kwestię ochrony danych osobowych. Państwa dane traktujemy w sposób poufny i przetwarzamy je zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób z nich korzystamy. Wyjaśniamy również, jak i w jakim celu dane są gromadzone.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji w wiadomościach e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. W związku z tym nie ma możliwości zapewnienia pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest firma KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestr. 36, 58675 Hemer, info@keuco.de (patrz: nasza stopka). Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem: datenschutz@keuco.de lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „der Datenschutzbeauftragte” [Inspektorem Ochrony Danych].

Okres przechowywania danych

Jeżeli w niniejszej polityce prywatności nie podano konkretnego okresu przechowywania, przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeżeli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, o ile nie obowiązują nas żadne inne prawnie uregulowane powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym). W drugim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Ustawowy inspektor danych osobowych

W naszej firmie powołaliśmy inspektora danych osobowych.

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH

Dr. Ralf Heine

Frankenstraße 348

45133 Essen

Telefon: +49 (0) 201 9598662

E-mail: info@aulinger-dc.eu

Informacje na temat przesyłania danych do USA

Na naszej stronie korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Gdy narzędzia te są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przesyłane na serwer w Stanach Zjednoczonych odpowiednich firm. Informujemy, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu prawa UE o ochronie danych. Firmy w Stanach Zjednoczonych są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa, jako osoby której dane dotyczą, środków prawnych. W związku z tym nie można wykluczyć, że władze w Stanach Zjednoczonych (np. tajne służby) będą przetwarzać, analizować i trwale gromadzić Państwa dane na serwerach amerykańskich w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności w zakresie przetwarzania danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele działań w zakresie przetwarzania danych możliwe jest wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed tym faktem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz do celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO MAJĄ PAŃSTWO W KAŻDEJ CHWILI PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; OBOWIĄZUJE TO RÓWNIEŻ W PRZYPADKU PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. PODSTAWA PRAWNA, ZGODNIE Z KTÓRĄ DANE SĄ PRZETWARZANE, OKREŚLONA JEST W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA SPRZECIWU NIE PRZETWARZAMY JUŻ DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PAŃSTWA DOTYCZĄ, CHYBA ŻE MOŻEMY WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE JEST ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŻELI ZŁOŻĄ PAŃSTWO SPRZECIW, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia postanowień RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi nie narusza innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać lub przekazać osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przesłania danych innemu administratorowi, dokonamy tego, o ile jest to technicznie możliwe.

Bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzin witryny korzystamy z popularnej metody SSL (Secure Socket Layer), w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy 128-bitowej technologii v3. Status zaszyfrowania pojedynczej strony naszej witryny jest widoczny dzięki ikonie klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Nasze działania zabezpieczające dane są na bieżąco usprawniane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Prawa podmiotu danych

Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych:

  • prawo do informacji,
  • prawo do sprostowania lub usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami przy użyciu danych podanych w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:

  • Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość gromadzonych przez nas Państwa danych, potrzebujemy czas na sprawdzenie ich prawidłowości. Na czas kontroli mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli Państwa dane są/były przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Gdy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest rozważenie Państwa i naszych interesów. Do momentu stwierdzenia, czyje interesy są nadrzędne, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane te – niezależnie od ich przechowywania – będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

GROMADZENIE DANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej Pliki cookie nie szkodzą Państwa urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje powiązane ze specjalnie zastosowanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednakże, że w ten sposób poznajemy Państwa tożsamość.

Z jednej strony korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Używamy tzw. plików cookies sesji, umożliwiających rozpoznanie, że odwiedzili Państwo poszczególne strony naszej witryny. Po opuszczeniu naszej strony internetowej są one automatycznie usuwane.

Ponadto w celu optymalizacji użyteczności stosujemy również inne pliki cookie przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas. W przypadku ponownych odwiedzin naszej strony, w celu skorzystania z naszych usług, dochodzi do automatycznego rozpoznania, że już byli Państwo na naszej stronie, a także do rozpoznania wprowadzonych danych oraz ustawień, tak że nie muszą ich Państwo ponownie podawać.

Z drugiej strony stosujemy pliki cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty (patrz sekcja 6). Te pliki cookie pozwalają nam przy ponownych odwiedzinach naszej strony automatycznie rozpoznać, że odwiedzają ją Państwo ponownie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie wymagane do wymienionych celów ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Mogą Państwo jednakże skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby na Państwa komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może prowadzić do tego, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Zgoda na korzystanie z plików cookie przy użyciu Cookie Control

Na naszej stronie korzystamy z technologii udzielania zgody na stosowanie plików cookie Cookie Control firmy CIVIC w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Państwa przeglądarce oraz dokumentowanie ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest CIVIC, 12 South Charlotte Street, Edynburg, EH2 4AX, Wielka Brytania (dalej „Cookie Control”).

Gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookie Control w celu uzyskania Państwa zgody na korzystanie z plików cookie. Następnie Cookie Control zapisuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przypisać udzieloną przez Państwa zgodę lub jej wycofanie. Gromadzone w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, samodzielnie usuną Państwo plik cookie Cookie Control lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe prawnie okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności civiccomputing.com na stronie: https://www.civicuk.com/privacy-statement.

Korzystamy z Cookie Control w celu uzyskania wymaganej prawnie zgody na stosowanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO.

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania

a) Podczas odwiedzin naszej witryny, przeglądarka stosowana przez Państwa urządzenia końcowego automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej, a także zbiera informacje o charakterze i celu jego wykorzystania. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje zostaną zebrane bez interwencji użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia: adres IP; data i godzina złożenia wniosku; różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT); treść wniosku (konkretna strona); status dostępu / kod statusu HTTP; każda przesłana ilość danych; strona internetowa, z której pochodzi wniosek; przeglądarka; system operacyjny oraz jego interfejs, a także język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Wspomniane dane są przez nas przetwarzane w celu: zapewnienia sprawnej konfiguracji połączenia z witryną; zapewnienia wygodnego korzystania z naszej strony internetowej; oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat Państwa.

Ponadto podczas odwiedzania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie oraz usług analitycznych. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć w punktach 4 i 6 niniejszej polityki prywatności.

b) W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. W tym procesie konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie, a także abyśmy mogli udzielić na nie odpowiedzi. Dalsze informacje można podać dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu podjęcia z nami kontaktu odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd.1 lit. A RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu realizacji złożonego przez Państwa wniosku.

Zapytania za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub faksu

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe w nim zawarte (imię i nazwisko, zapytanie) są przez nasz przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub dane wymagane są do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie efektywnego przetwarzania przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile zostali Państwo poproszeni o jej udzielenie.

Dane, które przekazali nam Państwo w formularzu kontaktowym, przechowywane są przez nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają Państwo zgodę na przechowywanie danych lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Wtyczki Facebook (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na niniejszej stronie zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebook zgromadzone dane przesyłane są również do Stanów Zjednoczonych i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebook dostępny jest na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje w ten sposób informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Państwa adresem IP. Po kliknięciu przycisku Facebook „Lubię to” po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto na Facebooku, można połączyć treść na naszych stronach ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszej stronie internetowej z Państwa kontem użytkownika. Informujemy, że jako dostawca stron nie znamy treści przekazanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebook pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook przyporządkował Państwa wizytę na naszej stronie internetowej z Państwa kontem użytkownika na Facebooku, należy wylogować się z konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczki Facebook są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes administratora strony internetowej polega na zapewnieniu możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zostali Państwo poproszeni o udzielenie zgody, dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Wtyczka Pinterest

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek sieci społecznościowej Pinterest, która adminisrowana jest przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Gdy otwierają Państwo stronę, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła dane protokołu na serwer Pinterest w Stanach Zjednoczonych. Dane protokołu mogą zawierać Państwa adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, rodzaj i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę zapytania, sposób korzystania z Pinterest oraz pliki cookie.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes administratora strony internetowej polega na zapewnieniu możliwie jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zostali Państwo poproszeni o udzielenie zgody, dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest oraz przysługujące Państwu w związku z tym prawa i możliwości ochrony Państwa prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Pinterest pod adresem: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETING

Narzędzia analizy

Podstawą prawną stosowania wymienionych poniżej i stosowane przez nas środków monitorowania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania, chcemy zapewnić układ strony oparty na potrzebach gości oraz ciągłą optymalizację naszej witryny. Z drugiej strony stosujemy środki monitorowania w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy uznać za uzasadnione prawnie w rozumieniu wspomnianego przepisu.

W celu projektowania zorientowanego na potrzeby i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron www firmy Google Ireland Ltd. ( https://www.google.de/intl/de/about/ ) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; dalej „Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „Cookies” (ciasteczek), danych tekstowych, zapisanych na Państwa komputerze, pozwalających na analizę użytkowania strony internetowej. Informacje o korzystaniu z tej strony, zawarte w plikach cookies, a dotyczące korzystania ze strony, wysyłane są na serwer Google do USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizowania adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. Dotyczy to obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA dociera cały adres IP, podlega on tam jednak natychmiastowemu skasowaniu. Działając na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny Państwa korzystania z witryny, sporządzenia raportów z aktywności strony oraz realizacji na rzecz administratora strony internetowej innych usług, związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.

a) Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach działalności Google Analytics nie ulega połączeniu z innymi danymi Google.

b) Możliwe jest zablokowanie instalacji plików cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku może wystąpić niemożność korzystania z wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zablokować zapis, wytworzonych przez cookie, a dotyczących korzystania ze strony danych(wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz dalsze przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki, dostępnej pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

c) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W rezultacie adresy IP są skracane, dzięki czemu można wykluczyć powiązanie z osobą. Jeżeli zebrane o Państwu dane zostaną przypisane do osoby, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

d) Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej witryny. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google podporządkowała się Privacy Shield UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

e) Informacje dotyczące innych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001 Warunki użytkownika: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , podgląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , a także polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Realizacja zleceń

Zawarliśmy umowę z Google jako podmiotem przetwarzającym i w pełni stosujemy się do surowych przepisów niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z usług Google Analytics.

Google Ads

Administratorem strony jest Google Ads. Google Ads to internetowy program marketingowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google oraz na stronach firm zewnętrznych, gdy użytkownik wpisze określone słowa kluczowe w wyszukiwarce Google (ukierunkowanie na słowo kluczowe). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. dane dotyczące lokalizacji i zainteresowań) (ukierunkowanie na grupę docelową). Jako administrator strony internetowej możemy analizować te dane pod kątem ilościowym, na przykład, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam wywołało odpowiednie kliknięcia.

Korzystanie z Google Ads opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes administratora strony internetowej polega na zapewnieniu możliwie jak najskuteczniejszego marketingu swoich usług i produktów.

Google Remarketing

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics Remarketing. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Remarketing analizuje zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej (np. klikanie na określone produkty) w celu przyporządkowania Państwa do określonych grup docelowych reklam, a następnie wyświetlania odpowiednich reklam podczas odwiedzania innych stron (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone przy użyciu Google Remarketing mogą zostać połączone z funkcjami Google na różnych urządzeniach. W ten sposób możliwe jest wyświetlanie dostosowanych do zainteresowań, spersonalizowanych reklam, które zostały dostosowane do Państwa na podstawie Państwa wcześniejszego zachowania i korzystania z Internetu na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), również na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeżeli posiadają Państwo konto Google, mogą Państwo sprzeciwić się wobec marketingu spersonalizowanego przy użyciu poniższego odnośnika: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Korzystanie z Google Remarketing opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes administratora strony internetowej polega na zapewnieniu możliwie jak najskuteczniejszego marketingu swoich produktów. Jeżeli zostali Państwo poproszeni o udzielenie zgody, dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Więcej informacji i przepisy dotyczące ochrony danych znajdą Państwo w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google Conversion-Tracking

Na niniejszej stronie korzystamy z usługi Google Conversion Tracking. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Przy użyciu funkcji Google Conversion-Tracking możemy my oraz Google rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy analizować, które przyciski na naszej stronie były często klikane oraz które produkty były szczególnie często oglądane lub kupowane. Informacje te służą do sporządzania statystyk konwersji. Pozwalają nam one określić łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy oraz jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, na podstawie których możemy osobiście zidentyfikować użytkownika. W celu identyfikacji Google korzysta z plików cookie lub podobnych technologii rozpoznawania.

Korzystamy z Google Conversion-Tracking na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników w celu optymalizacji swojej strony internetowej oraz reklamy. Jeżeli zostali Państwo poproszeni o udzielenie zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Więcej informacji na temat Google Conversion-Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google DoubleClick

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej „DoubleClick”).

DoubleClick służy do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w całej sieci reklamowej Google. DoubleClick pozwala na ukierunkowane dostosowanie reklam do interesów poszczególnych użytkowników. Na przykład nasze reklamy mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania Google lub na banerach reklamowych połączonych z DoubleClick.

W celu wyświetlania użytkownikom reklam dostosowanych do zainteresowań, DoubleClick musi rozpoznać danego użytkownika i przypisać do niego odwiedzane przez niego strony internetowe, kliknięcia i inne informacje dotyczące zachowania użytkownika. W tym celu DoubleClick wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców urządzenia). Na podstawie zgromadzonych informacji tworzony jest anonimowy profil użytkownika w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań danego użytkownika.

Korzystamy z Google DoubleClick w celu prowadzenia marketingu ukierunkowanego. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zostali Państwo poproszeni o udzielenie zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Więcej informacji na temat sprzeciwu wobec reklam wyświetlanych przez Google dostępnych jest pod poniższym adresem: https://policies.google.com/technologies/ads oraz https://adssettings.google.com/authenticated .

Facebook Pixel

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z funkcji Pixel Facebook do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebook zgromadzone dane przesyłane są również do Stanów Zjednoczonych i innych krajów trzecich.

Funkcja ta pozwala na śledzenie zachowania odwiedzających strony internetowej, którzy klikają reklamę na Facebooku i przekierowywani są na stronę internetową dostawcy. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku oraz optymalizację przyszłych działań marketingowych.

Zgromadzone dane są dla nas jako administratora strony anonimowe, nie możemy na ich podstawie określić tożsamości użytkowników. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić ich połączenie z danym kontem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korzystania z danych przez Facebook. Dzięki temu Facebook może zmieniać reklamy na stronach internetowych na Facebooku i innych. Jako administrator strony nie mamy wpływu na korzystanie z danych.

Korzystanie z Pixel Facebook opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes administratora strony internetowej polega na stosowaniu skutecznych działań marketingowych przy użyciu sieci społecznościowych. Jeżeli zostali Państwo poproszeni o udzielenie zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Więcej informacji na temat ochrony danych przez Facebooka można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych na Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Ponadto mogą Państwo wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w ustawieniach reklamy pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . W tym celu należy się zalogować na Facebooka.

Jeżeli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo wyłączyć reklamy Facebook oparte na użytkowaniu na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

LinkedIn Insight Tag

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z Insight Tag LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Dane przetwarzane są przez LinkedIn Insight Tag

Za pomocą LinkedIn Insight Tag otrzymujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Jeżeli osoba odwiedzająca jest zarejestrowana na LinkedIn, możemy na przykład analizować kluczowe dane dotyczące pracy (np. etap kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizacja, branża i stanowisko) osób odwiedzających naszą stronę, a tym samym lepiej dostosować naszą ofertę do danych grup docelowych. Ponadto za pomocą LinkedIn Insight Tag możemy dokonać pomiaru, czy osoby odwiedzające nasze strony internetowe dokonują zakupu lub wykonują inną czynność (pomiar konwersji). Pomiar konwersji można przeprowadzić również na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag oferuje również funkcję retargeting, przy użyciu której możemy wyświetlać osobom odwiedzającym naszą stronę ukierunkowane reklamy, przy czym według LinkedIn nie następuje identyfikacja adresata reklamy.

LinkedIn rejestruje ponadto tak zwane pliki dziennika (adres URL, adres URL strony odsyłającej, adres IP, ustawienia urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeżeli są używane do kontaktu z członkami LinkedIn na innych urządzeniach) szyfrowane (pseudonimizowane). Po siedmiu dniach LinkedIn usuwa bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn. Pozostałe dane pseudonimizowane zostaną usunięte w ciągu 180 dni.

Jako administrator strony internetowej nie możemy przypisać danych gromadzonych przez LinkedIn do konkretnych osób. LinkedIn będzie zapisywać zebrane dane osobowe odwiedzających stronę na swoich serwerach w USA i wykorzystywać je w ramach własnych działań marketingowych. Więcej informacji na temat polityki prywatności LinkedIn można znaleźć na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig .

Podstawa prawna

Korzystanie z LinkedIn Insight opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes administratora strony internetowej polega na stosowaniu skutecznych działań marketingowych przy użyciu sieci społecznościowych. Jeżeli zostali Państwo poproszeni o udzielenie zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Sprzeciw wobec stosowania LinkedIn Insight Tag

Sprzeciw wobec analizowania zachowania użytkownika oraz marketingu ukierunkowanego przez LinkedIn można złożyć na stronie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów marketingowych w ustawieniach konta. Aby uniknąć łączenia danych zgromadzonych na naszej stronie internetowej przez LinkedIn z kontem LinkedIn, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony.

Zawarcie umowy z podmiotem przetwarzającym

Zawarliśmy umowę z LinkedIn jako podmiotem przetwarzającym.

WTYCZKI I NARZĘDZIA

YouTube [z rozszerzoną ochroną danych]

Nasza strona internetowa wykorzystuje pluginy strony YouTube. Użytkownikiem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube konsekwencją wyboru tego trybu jest niedokonywanie zapisu przez YouTube informacji o osobie odwiedzającej stronę przed zapoznaniem się z zawartym na niej materiałem filmowym. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza dalsze przekazywanie danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube – niezależnie od faktu obejrzenia filmu– tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick.

Natychmiast po uruchomieniu materiału filmowego YouTube na naszej stronie, nastąpi utworzenie połączenia z serwerami YouTube. Na serwer YouTube zostanie przekazana informacja o odwiedzonych stronach. W przypadku zalogowania się do konta YouTube użytkownik zezwala YouTube na przyporządkowanie czynności związanych z surfowaniem po Internecie do osobistego profilu. Aby temu zapobiec należy wylogować się z konta YouTube.

Ponadto YouTube po uruchomieniu filmu może zapisać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika. Za pomocą tych plików cookies YouTube może otrzymać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę. Informacje te znajdują zastosowanie w przypadku rejestracji danych statystycznych, poprawy charakteru materiału, aby był bardziej przyjazny dla użytkownika lub zapobieganiu próbom oszustw. Pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym do czasu ich skasowania.

Ewentualnie możliwe jest po uruchomieniu filmu YouTube wywołanie dalszych procesów przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube odbywa się w interesie stosownej prezentacji naszych ofert online. Jest to interes uprawniony w ramach art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w serwisie YouTube dostępne są w deklaracji ochrony danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

Czcionki Adobe

Na niniejszej stronie korzystamy z internetowych czcionek Adobe w celu ujednolicenia wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z Adobe, aby prawidłowo je wyświetlić na Państwa urządzeniu końcowym. Przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w Stanach Zjednoczonych. Tym sposobem Adobe otrzymuje informacje, że strona została otwarta z Państwa adresu IP. Zgodnie z oświadczeniem Adobe podczas udostępniania czcionki nie zapisuje się żadnych plików cookie.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes administratora strony polega na ujednoliconym wyświetlaniu czcionki na stronie internetowej. Jeżeli zostali Państwo poproszeni o udzielenie zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html .

Więcej informacji na temat czcionki Adobe można znaleźć na stronie: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html .

Polityka prywatności Adobe dostępna jest na stronie: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Zamieszczenie map Google

a) Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie i umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy.

b) Przez odwiedziny na stronie internetowej Google otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. W tym celu przekazywane są dane wymienione w punkcie 2 niniejszej polityki prywatności. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google posiada konto użytkownika, do którego są Państwo zalogowani, czy nie ma konta użytkownika. W przypadku zalogowania do Google Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcą Państwo kojarzyć swojego profilu z Google, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektu swojej strony internetowej dostosowanego do potrzeb. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy, a także informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia się tych profili użytkowników, przy czym muszą Państwo zwrócić się w tej kwestii do Google.

c) Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki, zapoznajcie się Państwo z polityką prywatności danego dostawcy. Tam uzyskają Państwo również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podporządkowała się Privacy Shield UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

ECOMMERCE I DOSTAWCY USŁUG PŁATNICZYCH

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do uzasadnienia, ustalenia treści i zmiany stosunków prawnych (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) wyłącznie w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usług i rozliczenia ich.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych do sklepów internetowych, sprzedawców i w celu wysłania towaru w przypadku zawarcia umowy

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w trakcie realizacji zamówienia, na przykład firmom, którym powierzono dostarczenie towarów lub instytucjom finansowym odpowiedzialnym za przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych jest wyłączone, chyba że, wyrazili Państwo na nie zgodę. Państwa dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Przekazywanie danych w celu świadczenia usług i otrzymywania treści cyfrowych w przypadku zawarcia umowy

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w trakcie realizacji zamówienia, na przykład instytucji kredytowej, której powierzono realizację płatności.

Dalsze przekazywanie danych jest wyłączone, chyba że, wyrazili Państwo na nie zgodę. Państwa dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Ważność oraz zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie aktualna i jest ważna od listopad 2020 roku.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i jej ofertami lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub oficjalne, może pojawić się konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można pobrać i wydrukować w dowolnym momencie na stronie internetowej https://www.keuco.com/pl/datenschutz .

NASZA OBECNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Przetwarzanie danych za pośrednictwem sieci społecznościowych

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poniżej znajdują się informacje na temat sieci społecznościowych, z których korzystamy.

Zasadniczo sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itd., mogą kompleksowo analizować zachowanie użytkowników w momencie wizyty na ich stronie internetowej lub na stronach ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. z przyciskiem Lubię to lub banerami reklamowymi). Wizyty na naszych profilach w mediach społecznościowych wiążą się z licznymi procesami w zakresie przetwarzania danych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Szczegółowo:

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają Państwo nasz profil, administrator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Jednak w pewnych okolicznościach Państwa dane mogą być gromadzone również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają Państwo profilu w mediach społecznościowych. W takim przypadku dane są gromadzone przykładowo przy użyciu plików cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez zapisanie Państwa adresu IP.

Na podstawie tak zgromadzonych danych administratorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są Państwa preferencje i zainteresowania. W ten sposób w mediach społecznościowych i na innych stronach internetowych wyświetlane mogą być reklamy oparte na Państwa zainteresowaniach. Jeżeli posiadają Państwo konto w danej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Należy również pamiętać, że nie mamy dostępu do wszystkich procesów przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy możliwe są inne procesy przetwarzania danych przez administratorów portali społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i politykach prywatności odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zwiększenie naszego zasięgu w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analityczne inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na innych podstawach prawnych, które muszą być określone przez administratorów sieci społecznościowych (np. na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator danych i dochodzenie praw

Jeżeli odwiedzają Państwo jeden z naszych profili w mediach społecznościowych (np. na Facebooku) wspólnie z administratorem platformy społecznościowej jesteśmy odpowiedzialni za procesy przetwarzania danych związane z tą wizytą. Mogą Państwo dochodzić przysługujących Państwu praw (prawo do uzyskania informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec administratora mediów społecznościowych (np. wobec Facebooka).

Przypominamy, że mimo wspólnej odpowiedzialności z administratorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych na portalach społecznościowych. Nasze możliwości w tym zakresie określone są w dużej mierze na podstawie polityki przedsiębiorstwa danego dostawcy.

Okres przechowywania danych

Dane gromadzone przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszego systemu w momencie ustania celu ich przechowywania, jeżeli zażądają Państwo ich usunięcia, wycofają Państwo zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są gromadzone przez administratorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Szczegółowe informacje dostępne są u administratora danej sieci społecznościowej (np. w polityce prywatności, patrz niżej).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebook zgromadzone dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych i innych krajów trzecich.

Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólne przetwarzanie danych (aneks administratora). Umowa ta określa, za jakie procesy przetwarzania danych odpowiadamy, a za jakie Facebook, gdy odwiedzają Państwo nasz profil na Facebooku. Umowa ta dostępna jest pod następującym adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

Na swoim koncie użytkownika mogą Państwo samodzielnie dostosować ustawienia reklam. W tym celu należy kliknąć poniższy odnośnik i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

Dane przesyłane są do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Więcej informacji na temat polityki prywatności Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Instagram

Posiadamy profil na Instagramie. Dostawcą jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi można znaleźć w polityce prywatności Instagram pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875 .

Pinterest

Posiadamy profil na Pinterest. Administratorem jest Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi można znaleźć w polityce prywatności Pinterest pod adresem: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

LinkedIn

Posiadamy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn korzysta z internetowych plików cookie.

Jeżeli chcą Państwo wyłączyć korzystanie z internetowych plików cookie przez LinkedIn, należy skorzystać z poniższego odnośnika: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Youtube

Posiadamy profil na YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

--$