Privacyverklaring


1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

In deze privacyverklaring geven wij informatie over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u herleidbaar zijn, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt door de websitebeheerder uitgevoerd. U vindt zijn contactgegevens in de juridische kennisgeving op deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dat kunnen bijv. gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen vastgelegd wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bezocht). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website naar behoren blijft functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming gegeven heeft voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Bovendien heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor meer informatie of in geval van vragen over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving vermeld staat.

Analysetools en tools van derden

De trackingmaatregelen die hieronder worden vermeld en die door ons worden gebruikt, worden op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG uitgevoerd. Dankzij die tracking kunnen we ervoor zorgen dat onze website volgens uw interesses wordt ingevuld, en voortdurend kan worden geoptimaliseerd. Anderzijds gebruiken we tracking om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren. Zo kunnen wij onze website optimaliseren. Die belangen moeten worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van voornoemde bepaling.

2. HOSTING EN CONTENT DELIVERY NETWORKS (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (host). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van de host opgeslagen. Die gegevens kunnen bestaan uit bijv. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, het tijdstip waarop de webpagina bezocht werd en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten uit te voeren (art. 6 lid 1 punt b van de AVG) en om voor een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionale aanbieder (art. 6 lid 1 punt f van de AVG) te zorgen.

Onze host verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit nodig is om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

We gebruiken de volgende host:

STRATO AG

Pascalstraße 10

D-10587 Berlijn

DTS Systeme GmbH

Schrewestraße 2

32051 Herford

Overeenkomst voor orderverwerking van kracht

Om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbescherming plaatsvindt, hebben we een overeenkomst voor orderverwerking met onze host gesloten.

3. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Tevens wordt hierin beschreven hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Het is daarom niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestr. 36, 58675 Hemer, info@keuco.de (zie onze colofon) is conform artikel 4, lid 7 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail bereiken via datenschutz@keuco.de of per post onder vermelding van 't.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming.

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaarperiode gespecificeerd is, bewaren wij uw persoonsgegevens net zolang tot het doel waarvoor ze zijn verwerkt, niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd. Dit geldt niet indien wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Wettelijk voorgeschreven gegevensbeschermingsfunctionaris

We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris voor ons bedrijf aangesteld.

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH

Dr. Ralf Heine

Frankenstraße 348

D-45133 Essen

Telefoon: +49 (0) 201 9598662

E-mail: info@aulinger-dc.eu

Opmerking inzake gegevensoverdracht naar de VS.

Op onze website zijn onder andere tools van in de VS gevestigde bedrijven geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de bedrijven in kwestie. We willen u erop wijzen dat de VS geen veilig land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan veiligheidsinstanties zonder dat u hier als betrokkene gerechtelijke stappen tegen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens voor monitoring verwerken, evalueren en permanent op Amerikaanse servers opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Uw toestemming voor gegevensverwerking herroepen

Veel soorten gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de herroeping is uitgevoerd, blijft echter onverminderd van kracht.

Recht om in speciale gevallen bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 PUNT E OF F VAN DE AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE. DAT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING BERUST, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT TEGEN DE GEGEVENSVERWERKING, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS IN KWESTIE NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT WIJ VERPLICHT ZIJN DE GEGEVENS TE VERWERKEN EN INDIEN DIT ZWAARDER WEEGT DAN UW BELANGEN, UW RECHTEN OF VRIJHEDEN OF INDIEN DE VERWERKING NODIG IS OM JURIDISCHE CLAIMS GELDEND TE MAKEN OF ONS DAARTEGEN TE VERWEREN (BEZWAAR CONFORM ART. 21, PAR. 1 VAN DE AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. DAT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VOOR DIRECT MARKETING GEBRUIKEN (BEZWAAR CONFORM ART. 21 LID 2 VAN DE AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun hoofdverblijfplaats, hun werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding plaatshad. Het recht om een klacht in te dienen, doet geen afbreuk aan het gebruik van andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u om een directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, gebeurt dat alleen indien dit technisch haalbaar is.

Gegevensbescherming

Onze website maakt gebruikt van de gangbare SSL-versleuteling (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dat een 256-bits-versleuteling. Als uw browser geen 256-bits-versleuteling ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een subpagina van onze website is versleuteld, kan worden herkend aan het gesloten slotje resp. aan het vergrendelingspictogram dat wordt weergegeven in de onderste statusbalk van uw browser.

Tevens nemen wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, tegen gedeeltelijk of volledig verlies, tegen vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en voldoen aan de laatste stand der technologie.

Rechten van de betrokkene

a) Wat betreft uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

  • recht op informatie,
  • recht op rectificatie of verwijdering,
  • recht op beperkte verwerking,
  • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
  • recht op gegevensoverdracht.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving vermeld staat. Het recht op beperking van de verwerking is in de volgende gevallen mogelijk:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Tijdens deze controle heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/plaatsvindt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om de gegevensverwerking te beperken.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, u daartegen te verdedigen of ze geldend te maken, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u conform art. 21 lid 1 van de AVG bezwaar heeft gemaakt, moeten uw belangen en die van ons tegen elkaar worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om juridische claims uit te oefenen, ons daartegen te verdedigen of ze geldend te maken of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om zwaarwegende redenen m.b.t. het openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt. Ze worden bij een bezoek aan onze website op uw apparaat opgeslagen (laptop, tablet, smartphone, enz.). Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat. Ze bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die te maken heeft met het specifiek door u gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat wij dat rechtstreeks tot uw persoon kunnen herleiden.

Enerzijds gebruiken wij cookies, zodat u onze website makkelijker kunt gebruiken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen of u al eens subpagina's op onze website hebt bezocht. Zodra u onze website verlaat, worden die cookies automatisch weer verwijderd.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij bovendien gebruik van andere cookies. Die cookies worden voor een bepaalde periode op uw apparaat opgeslagen. Als u onze website dan opnieuw bezoekt, herkent de server automatisch dat u de website al eens hebt bezocht en welke instellingen en aanpassingen u toen hebt gekozen en gedaan. Daardoor hoeft u die gegevens niet opnieuw in te voeren.

Daarnaast gebruiken wij cookies om statistisch vast te leggen hoe onze website wordt gebruikt. Op die manier kunnen we de website optimaliseren (zie lid 6). Dankzij die cookies kunnen we bij een nieuw bezoek aan onze website automatisch herkennen dat u onze website al eens eerder hebt bezocht. Die cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De gegevens die via de cookies worden verwerkt, zijn voor de genoemde doeleinden nodig om onze legitieme belangen evenals die van derden in het kader van artikel 6 lid 1 zin 1 punt f AVG te beschermen.

De meeste browsers accepteren automatisch dat er cookies worden geplaatst. Uw browser kan echter dusdanig worden ingesteld, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt geplaatst. Als u het plaatsen van cookies volledig uitschakelt, is het echter mogelijk dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Cookietoestemming met Cookie Control

Onze website maakt gebruik van de Cookie-Consent-Technologie Cookie Control by CIVIC om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de gegevensbeschermingsbepalingen. De aanbieder van deze technologie is CIVIC, 12 South Charlotte Street, Edinburgh, EH2 4AX, Verenigd Koninkrijk (hierna ‘Cookie Control’ genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding met de Cookie Control-servers tot stand gebracht om uw toestemmingen en andere verklaringen over het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookie Control slaat vervolgens een cookie in uw browser op om de gegeven of ingetrokken toestemming aan u te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt ze te verwijderen, tot u de Cookie Control-cookie zelf verwijdert of tot het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. De verplichte wettelijke bewaarplicht blijft onverminderd van kracht. Nadere informatie over de omgang met de overgedragen gegevens is te vinden in de privacyverklaring van civiccomputing.com: https://www.civicuk.com/privacy-statement.

Cookie Control wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van cookies. De wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1 punt c van de AVG.

Verzameling en opslag van persoonsgegevens alsmede de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Als u onze website bezoekt, verstuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Die informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen, net zolang totdat ze automatisch wordt verwijderd: IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek, tijdzoneverschil met de Greenwichtijd (GMT), inhoud van de aanvraag (concrete pagina), status van de toegankelijkheid/HTTP-statuscode, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de website die u naar onze website hebt doorgestuurd, browser, besturingssysteem en de interface, taal en versie van de browsersoftware.

Wij verwerken de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden: zorgen dat er een soepele verbindingsopbouw met de website tot stand komt, ervoor zorgen dat onze website eenvoudig in gebruik is, het analyseren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en aanvullende administratieve doeleinden.

De gegevensverwerking vindt wettelijk plaats op grond van artikel 6, lid 1, blz. 1 punt f AVG. Ons legitieme belang volgt uit de bovengenoemde gegevensverzamelingsdoeleinden. Wij zullen de verzamelde gegevens nooit gebruiken om conclusies over u te trekken.

Daarnaast worden er bij een bezoek aan onze website cookies en analyseservices gebruikt. Nadere toelichting daarover is te vinden onder de punten 4 en 6 van deze privacyverklaring.

b) Mocht u vragen hebben, dan kunt u via een formulier op de website contact met ons opnemen. Daarvoor moet een geldig e-mailadres worden verstrekt, zodat wij weten wie er contact met ons opneemt en wij daar vervolgens op kunnen antwoorden. Aanvullende informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking die plaatsvindt om contact met ons op te nemen, gebeurt conform artikel 6, lid 1, blz. 1 punt a AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

De persoonsgegevens die wij via het contactformulier verzamelen, worden na afwikkeling van de contactopname automatisch weer verwijderd.

Berichten per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw bericht, inclusief alle daaruit afgeleide persoonsgegevens (naam, bericht) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw contactopname. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Wanneer uw bericht verband houdt met de uitvoering van een contract of indien dit nodig is voor precontractuele maatregelen, worden deze gegevens op basis van art. 6, lid 1, punt b van de AVG verwerkt. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang dat de aan ons verzonden berichten effectief worden afgehandeld (art. 6, lid 1, punt f van de AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, punt a van de AVG), indien daarom werd gevraagd.

Wij bewaren de gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, net zolang tot u ons verzoekt deze te verwijderen, tot u uw toestemming voor opslag intrekt of tot het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek afgehandeld is). Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

5. SOCIAL MEDIA

Facebook-plug-ins (like & share-knop)

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en naar andere derde landen.

U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de ‘Vind ik leuk’-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Wanneer u deze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor informatie dat u deze website met uw IP-adres heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ klikt terwijl u bij uw Facebook-account aangemeld bent, kunt u de inhoud van deze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook uw websitebezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens noch van het gebruik ervan door Facebook. Nadere informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan toewijzen aan uw Facebook-account, log dan bij uw Facebook-account uit.

De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om op social media een zo groot mogelijk bereik te genereren. Indien er om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, lid 1, punt a van de AVG plaats; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractclausules van de Europese Commissie. Nadere informatie vindt u op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Pinterest-plug-in

Deze website maakt gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest dat door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland wordt beheerd.

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt loggegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze loggegevens kunnen bestaan uit: uw IP-adres, het adres van de websites die u bezoekt, die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het bezoek aan de pagina, de manier waarop u gebruikmaakt van Pinterest en cookies.

De opslag en analyse van de gegevens vindt op basis van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG plaats. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op social media. Indien er om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, punt a van de AVG plaats; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Nadere informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw gerelateerde rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

6. ANALYSE-TOOLS EN RECLAME

De trackingmaatregelen die hieronder worden vermeld en die door ons worden gebruikt, worden op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG uitgevoerd. Dankzij die tracking kunnen we ervoor zorgen dat onze website volgens uw interesses wordt ingevuld, en voortdurend kan worden geoptimaliseerd. Anderzijds gebruiken we tracking om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren. Zo kunnen wij onze website optimaliseren. Die belangen moeten worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van voornoemde bepaling.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om onze website op interesses gebaseerd vorm te geven en om de website voortdurend te kunnen optimaliseren. Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Ltd. ( https://www.google.com/intl/en/about/ ) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, hierna 'Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, zodat uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas ingekort. Namens de eigenaar van deze website zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de website-eigenaar te leveren.

a) Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

b) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dat zo in uw browsersoftware in te stellen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door de browser-plug-in te downloaden en te installeren - die beschikbaar is via de onderstaande link - kunt u ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en die gegevens verwerkt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

c) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Daardoor worden IP-adressen ingekort verwerkt, zodat ze niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, worden die onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daardoor onmiddellijk verwijderd.

d) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen wij onze website verbeteren, wat het voor u als gebruiker interessanter maakt. In uitzonderlijke gevallen wordt persoonlijke informatie overgedragen naar de VS. Voor dergelijke gevallen heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Het gebruik van Google Analytics vindt wettelijk plaats conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

e) Informatie van derde partijen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html , overzicht van het privacybeleid: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html , evenals de privacyverklaring: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy .

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strikte vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden als de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword-targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van de gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) die beschikbaar zijn op Google (doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot onze advertentieweergaven hebben geleid en hoeveel advertenties tot kliks hebben geleid.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn producten zo effectief mogelijk op de markt te brengen.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. door op bepaalde producten te klikken) om u in bepaalde advertentiedoelgroepen in te delen en u vervolgens bij het bezoeken van andere webpagina’s (remarketing of retargeting) passende advertenties te kunnen tonen.

Bovendien kunnen de met behulp van Google Remarketing gemaakte advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google. Op deze manier kunnen op uw interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) ook op een van uw andere apparaten (bijv. tablet of pc) worden getoond.

Als u een Google-account heeft, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Google Remarketing wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn producten zo effectief mogelijk op de markt te brengen. Indien er om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, lid 1, punt a van de AVG plaats; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Nadere informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld evalueren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten bijzonder vaak bekeken of gekocht zijn. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Zo komen wij te weten wat het totale aantal gebruikers is dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnieken voor identificatie.

Google Conversion Tracking wordt gebruikt op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te kunnen optimaliseren. Indien er om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, lid 1, punt a van de AVG plaats; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Nadere informatie over Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van Google DoubleClick-functies. De aanbieder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna ‘DoubleClick’).

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te laten zien in het hele advertentienetwerk van Google. Met behulp van DoubleClick kunnen de advertenties worden afgestemd op de interesses van de kijker in kwestie. Zo kunnen onze advertenties bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in advertentiebanners die aan DoubleClick gekoppeld zijn.

Om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te kunnen tonen, moet DoubleClick de kijker in kwestie kunnen herkennen en de websites die hij/zij bezocht heeft, waar hij/zij op geklikt heeft en andere informatie over gebruikersgedrag aan hem/haar kunnen toewijzen. DoubleClick gebruikt hiervoor cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device-fingerprinting). De verzamelde informatie wordt in een pseudoniem gebruikersprofiel omgezet om advertenties weer te geven die bij de interesses van de gebruiker in kwestie aansluiten.

Google DoubleClick wordt gebruikt in het belang van gerichte advertenties. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. Indien er om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, lid 1, punt a van de AVG plaats. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg de volgende links voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden getoond: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated .

Facebook Pixel

Deze website gebruikt Pixel van Facebook om de conversie van bezoekersactie te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en naar andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van de paginabezoeker worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Daardoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige advertenties geoptimaliseerd worden.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als websitebeheerder anoniem; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat ze gekoppeld kunnen worden aan het gebruikersprofiel in kwestie en Facebook kan de gegevens zodoende voor eigen reclamedoeleinden gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Daardoor kan Facebook zowel op Facebookpagina's als daarbuiten advertenties tonen. Als websitebeheerder hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve advertenties, waaronder op social media. Indien er om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, lid 1, punt a van de AVG plaats; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractclausules van de Europese Commissie. Nadere informatie vindt u op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Nadere informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

U kunt de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ ook deactiveren in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. Om dat te kunnen doen, moet u bij Facebook aangemeld zijn.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

LinkedIn Insight Tag

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight Tag. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker bij LinkedIn geregistreerd is, kunnen we o.a. de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en onze site zodoende beter afstemmen op onze doelgroepen. Met behulp van LinkedIn Insight Tags kunnen we ook meten of bezoekers van onze website een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). De conversiemeting kan bovendien op verschillende apparaten plaatsvinden (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie aan waarmee we bezoekers van onze website gerichte advertenties buiten de website kunnen laten zien, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie plaatsvindt van de persoon aan wie de advertentie getoond wordt.

LinkedIn registreert zelf ook zogenaamde logbestanden (URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van het bezoek). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe ID's van LinkedIn-leden worden na zeven dagen van LinkedIn verwijderd. De overige gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

Als websitebeheerder kunnen we de door LinkedIn verzamelde gegevens niet aan specifieke personen toewijzen. LinkedIn slaat de verzamelde persoonsgegevens van de websitebezoekers op zijn servers in de VS op en gebruikt deze als onderdeel van zijn eigen marketing. Nadere informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig .

Juridische basis

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve advertenties, waaronder op social media. Indien er om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, lid 1, punt a van de AVG plaats. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractclausules van de Europese Commissie. Nadere informatie is te vinden op: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

Via de volgende link kunt u bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte advertenties door LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen leden van LinkedIn het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden regelen in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat de gegevens die door LinkedIn op onze website zijn verzameld aan uw LinkedIn-account worden gekoppeld, moet u zich bij uw LinkedIn-account afmelden, voordat u onze website bezoekt.

Er is een orderverwerkingsovereenkomst van kracht

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst met LinkedIn gesloten.

7. PLUG-INS EN TOOLS

YouTube [met uitgebreide privacybescherming]

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube. De beheerder van deze website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij maken gebruik van YouTube met behulp van de verbeterde privacybeschermingsmodus. Deze modus betekent volgens YouTube dat YouTube geen informatie over bezoekers op deze website opslaat vooraleer de video te bekijken. Het is met de verbeterde privacybeschermingsmodus echter niet per se uitgesloten dat gegevens met YouTube-partners worden gedeeld. Dus ongeacht of u een video bekijkt, maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. Hierbij wordt met de YouTube-server gedeeld, welke pagina's u bij ons bezocht heeft. Indien u op uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door bij uw YouTube-account uit te loggen.

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies ontvangt YouTube informatie over de bezoekers van onze website. Deze informatie zal o.a. gebruikt worden om videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat staan, totdat u ze zelf verwijdert.

Het is mogelijk dat er na het starten van een YouTube-video andere gegevensverwerkingsprocessen worden gestart, waarop wij geen invloed hebben.

Wij maken gebruik van YouTube om onze online-aanbiedingen aantrekkelijk te presenteren. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 punt f van de AVG.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Adobe Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen gebruik van Adobe Fonts. De aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u deze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste lettertypen rechtstreeks van Adobe om ze correct op uw apparaat weer te kunnen geven. Uw browser maakt daarbij verbinding met de servers van Adobe in de VS. Daardoor weet Adobe dat deze website via uw IP-adres bezocht is. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen wanneer de lettertypen worden verstrekt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Indien er om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend op basis van art. 6, lid 1, punt a van de AVG plaats. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractclausules van de Europese Commissie. Nadere informatie vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html .

Meer informatie over Adobe Fonts vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html .

Het privacybeleid van Adobe vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Integratie van Google Maps

a) Deze website maakt gebruik van Google Maps. Daarmee kunnen wij u op de website interactieve kaarten laten zien en kunt u de kaarten eenvoudig gebruiken.

b) Door de website te bezoeken, wordt Google geïnformeerd dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de onder punt 2 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dat gebeurt ongeacht of u bij een gebruikersaccount van Google bent aangemeld of dat u geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks met uw gebruikersaccount in verbinding gebracht. Als u niet wilt dat de gegevens met uw Google-profiel in verbinding worden gebracht, moet u uitloggen voordat u op de knop drukt. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op. Die worden vervolgens gebruikt voor reclamedoeleinden, voor marktonderzoek en/of voor het op interesses gebaseerd ontwerpen van zijn website. Een evaluatie van het gebruikersgedrag wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw gebruik van onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Dat kunt u doen door contact op te nemen met Google.

c) Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google. Daar vindt u ook aanvullende informatie over uw rechten en privacyinstellingen: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy . Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

8. E-COMMERCE EN BETALINGSAANBIEDER

Gegevensverwerking (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (klantgegevens). Dat gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt b van de AVG, waarmee gegevens ten behoeve van het vervullen van een contract of voor precontractuele maatregelen kunnen worden verwerkt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om dit in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de bestelling voltooid of de zakelijke relatie beëindigd is. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Datatransmissie bij het sluiten van een contract voor onlinewinkels, dealers en goederenverzending

We geven persoonsgegevens alleen aan derden door als dat nodig is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat met de levering van de goederen belast is of aan de kredietinstelling die met de betalingsverwerking belast is. Een verdere gegevensoverdracht vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met deze overdracht akkoord gegaan bent. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b van de AVG, waarmee gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele maatregelen kunnen worden verwerkt.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door voor zover dit noodzakelijk is voor de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die de opdracht heeft gekregen om betalingen te verwerken.

Een verdere gegevensoverdracht vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met deze overdracht akkoord gegaan bent. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt b van de AVG, waarmee gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele maatregelen kunnen worden verwerkt.

Updaten en wijzigen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is per november 2020 van kracht.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarvan of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn deze privacyverklaring te wijzigen. De actuele privacyverklaring kan op elk gewenst moment op de website worden bekeken en worden uitgeprint op https://www.keuco.com/nl/datenschutz .

ONZE SOCIALMEDIASITES

Gegevensverwerking via social media

Wij hebben openbaar toegankelijke profielen op social media. De individuele social media die wij gebruiken, worden hieronder vermeld.

Social media, zoals Facebook, Twitter enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde socialmediacontent (bijv. like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Door onze socialmediasites te bezoeken, zullen er talrijke gegevensbeschermingsgerelateerde verwerkingen plaatsvinden. Namelijk:

Als u op uw socialmedia-account ingelogd bent en onze socialmediasite bezoekt, kan de beheerder van het socialmediaplatform dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens echter ook worden vastgelegd als u niet bent ingelogd of als u geen account hebt bij het socialmediaplatform in kwestie. In dat geval worden deze gegevens bijv. vastgelegd door cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Met behulp van de gegevens die op deze manier verzameld zijn, kunnen de beheerders van de socialmediaplatforms gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten deze socialmediasite. Als u een account bij het socialmediaplatform in kwestie heeft, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd, worden weergegeven.

Houd er ook rekening mee dat wij niet alle verwerkingsprocessen op de socialmediaplatforms kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom eventuele verdergaande verwerkingen worden uitgevoerd door de beheerders van deze socialmediaplatforms. Nadere informatie is te vinden in de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de socialmediaplatforms in kwestie.

Juridische basis

Onze socialmediasites moeten voor een zo groot mogelijk bereik op het internet zorgen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. De analyses die door de socialmediaplatforms worden uitgevoerd, kunnen gebaseerd zijn op afwijkende rechtsgrondslagen die door de beheerders van de social media vermeld moeten worden (bijv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, punt a van de AVG).

Verantwoordelijke en uitoefenen van rechten

Als u een van onze socialmediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de beheerder van het socialmediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en indienen van klachten) fundamenteel zowel jegens ons alsook jegens de beheerder van het socialmediaplatform in kwestie (bijv. tegen Facebook) uitoefenen.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de beheerders van het socialmediaplatform, geen volledige invloed op de gegevensverwerkingactiviteiten van de socialmediaplatforms hebben. Onze invloed daarop is grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de aanbieder in kwestie.

Opslagperiode

De gegevens die rechtstreeks door ons via de socialmediasites worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor de gegevensopslag ervan niet langer van toepassing is, zodra u ons vraagt om deze te verwijderen of zodra u uw toestemming voor opslag intrekt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens die door de beheerders van de social media voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Meer informatie kan rechtstreeks bij de beheerders van de social media verkregen worden (bijv. in hun privacyverklaring, zie hieronder).

AFZONDERLIJKE SOCIALMEDIAPLATFORMS

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en naar andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over gezamenlijke verwerking (controller addendum). In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractclausules van de Europese Commissie. Nadere informatie is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Nadere informatie is te vinden in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Nadere informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, is te vinden in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 .

Pinterest

We hebben een profiel op Pinterest. De beheerder is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Gebruik de volgende link om de advertentiecookies van LinkedIn te deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Nadere informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Nadere informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de .