Prohlášení o ochraně osobních údajů


PŘEHLED OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následujícím textu vás budeme informovat o shromažďování osobních údajů při používání naší webové stránky. Osobními údaji jsou veškeré údaje, které lze vztahovat k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, sledování využívání.

Zaznamenávání údajů na této webové stránce

Kdo odpovídá za zaznamenávání údajů na této webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje naleznete v části impressum této webové stránky.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje jsou sbírány jednak tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře.

Jiné údaje zaznamenávají naše IT systémy automaticky nebo po vašem odsouhlasení při návštěvě webové stránky. Jedná se zejména o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Zaznamenávání těchto údajů probíhá automaticky, jakmile na tuto webovou stránku vstoupíte.

K čemu vaše údaje využíváme?

Část těchto údajů sbíráme pro zajištění bezchybného poskytování webové stránky. Jiné údaje mohou být používány k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ve vztahu ke svým údajům?

Máte právo kdykoli získat bezplatně informace o původu, příjemci a účelu vašich ukládaných osobních údajů. Dále máte právo požadovat opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas ke zpracování údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna. Kromě toho máte právo za určitých okolností požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo na stížnost u příslušného dohledového orgánu.

V této záležitosti i v případě dalších dotazů na téma ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit pomocí adresy uvedené v oddílu impressum.

Analytické nástroje a nástroje externích poskytovatelů

Dále uvedená monitorovací opatření, která používáme, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. F GDPR. Použitím následujících monitorovacích opatření chceme zajistit uspořádání a kontinuální optimalizaci našich webových stránek tak, aby odpovídaly potřebám. Monitorovací opatření dále používáme pro statistické sledování používání našich webových stránek a za účelem vyhodnocení optimalizace naší nabídky určené pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat ve smyslu výše uvedeného předpisu za oprávněné.

HOSTING A CONTENT DELIVERY NETWORKS (CDN)

Externí hosting

Tato webová stránka využívá hostingu u externích poskytovatelů hostingu. Osobní údaje, shromažďované na této webové stránce, se ukládají na serverech poskytovatele hostingu. Jednat se může zejména o IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a údaje o komunikaci, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webovou stránku a jiné údaje generované některou webovou stránkou.

Využívání poskytovatelů hostinu slouží k účelu plnění smlouvy vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (č. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš poskytovatel hostingu vaše údaje zpracovává jen do té míry, do které je to zapotřebí pro plnění jeho povinností v rámci jeho služeb, a přitom respektuje naše pokyny ve vztahu k těmto údajům.

Využíváme následujícího poskytovatele hostingu:

STRATO AG

Pascalstraße 10

10587 Berlín

DTS Systeme GmbH

Schrewestraße 2

32051 Herford

Uzavření smlouvy o zpracování zakázky

Pro zajištění zpracování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů jsme s naším poskytovatelem hostingu uzavřeli smlouvu o zpracování zakázky.

VŠEOBECNÉ POKYNY A POVINNÉ INFORMACE

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrným způsobem a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když používáte tuto webovou stránku, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Dále vysvětluje, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů po internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní mezery. Bezvadná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Správcem podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně údajů EU (GDPR) je společnost KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestr. 36, 58675 Hemer, info@keuco.de (viz naše tiráž). Našeho inspektora ochrany údajů zastihnete na adrese datenschutz@keuco.de nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „inspektor ochrany údajů“.

Doba uložení

Nebyla-li v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nepomine účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o vymazání nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajům budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiný právně přípustný důvod k uložení vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchování z hlediska daňového nebo obchodního práva). V takovém případě budou údaje vymazány po pominutí těchto důvodů.

Zákonný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH

Dr. Ralf Heine

Frankenstraße 348

45133 Essen

Telefon: +49 (0) 201 9598662

E-mail: info@aulinger-dc.eu

Informace k předávání údajů do USA

Na naší webové stránce jsou mimo jiné používány nástroje firem se sídlem v USA. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předávány serverům příslušných firem v USA. Upozorňujeme, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu práva EU o ochraně údajů. Firmy z USA jsou povinny poskytovat osobní údaje bezpečnostním úřadům, aniž by proti tomu dotčená osoba mohla soudně zakročit. Nelze proto vyloučit, že úřady USA (např. tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje uložené na serverech v USA. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho procesů zpracování údajů je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Toto odvolání souhlasu nemá dopad na oprávněnost zpracování údajů do okamžiku tohoto odvolání.

Právo na námitku proti sběru údajů ve zvláštních případech a přímé reklamy (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE KDYKOLI PODAT NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, Z NĚHOŽ ZPRACOVÁNÍ VYPLÝVÁ, JE UVEDEN V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V PŘÍPADĚ NÁMITKY NEBUDEME NADÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEBUDEME MOCI PROKÁZAT NALÉHAVÉ, ZÁKONEM CHRÁNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OCHRANĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA DLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU ZPRACOVÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE VZTAHU K VÁM ZA ÚČELEM TAKOVÉ REKLAMY. TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD SOUVISÍ S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD UPLATNÍTE TUTO NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NADÁLE VYUŽÍVÁNY K ÚČELŮM PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA DLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR má postižená osoba právo na podání stížnosti u dozorujícího úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého místa pobytu, svého pracoviště nebo místa domnělého porušení. Právo na podání stížnosti platí bez ohledu na jiné správně-právní nebo soudní právní prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na poskytnutí údajů, které na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy automaticky zpracováváme, a to přímo vám nebo třetí straně ve formě běžného, strojově čitelného formátu. Požadujete-li přímé přenesení údajů k jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Zabezpečení údajů

Při návštěvě webových stránek používáme rozšířenou metodu SSL (Secure Socket Layer) v kombinaci s příslušnou maximální úrovní šifrování, kterou podporuje váš prohlížeč. Zpravidla se jedná 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, využíváme namísto toho technologii 128bitového šifrování v3. To, že se konkrétní stránka naší internetové prezentace přenáší šifrovaně, poznáte podle uzamčeného znázornění symbolu klíče případně zámku na dolní stavové liště svého prohlížeče.

Jinak používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje ochránili před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti nepovolanému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

Práva subjektu údajů

a) Vzhledem k osobním údajům, které se vás týkají, máte vůči nám následující práva:

  • právo na informace,
  • právo na opravu a výmaz,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. V této záležitosti se na nás můžete kdykoli obrátit pomocí adresy uvedené v oddílu impressum. Právo na omezení zpracování platí v následujících případech:

  • Pokud vznesete námitku proti správnosti svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, potřebujeme obvykle na ověření této skutečnosti čas. Po dobu tohoto ověření máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů proběhlo/probíhá neoprávněně, můžete namísto vymazání požadovat omezení tohoto zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, avšak potřebujete je vy za účelem výkonu, obhájení nebo uplatnění svých právních nároků, máte právo namísto vymazání požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud jste uplatnili námitku dle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Pokud ještě není určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, smí být tyto údaje vedle ukládání zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚDAJŮ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

Cookies

Na našich stránkách používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč vytváří automaticky a ukládá na váš koncový přístroj (notebook, tablet, inteligentní telefon nebo podobný), pokud navštívíte naši stránku. Cookies na Vašem koncovém přístroji nepůsobí žádné škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

V souboru cookie se ukládají informace, které vznikají vždy v souvislosti se specificky použitým koncovým přístrojem. To však neznamená, že tím bezprostředně získáváme poznatky o vaší identitě.

Používání cookies slouží jednak k tomu, abychom vám zpříjemnili používání naší nabídky. Používáme tedy tak zvané krátkodobé cookies, abychom identifikovali, že jste právě navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek. Tyto cookies se po opuštění našich stránek automaticky vymažou.

Pro zlepšení uživatelské přívětivosti používáme navíc zároveň jiné cookies, které jsou na vašem koncovém přístroji uloženy po určitou stanovenou dobu. Navštívíte-li naše stránky znovu, abyste využili naše služby, dojde k automatickému rozpoznání, že jste již u nás byli, a jaká zadání a nastavení jste učinili, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Cookies dále používáme pro statistické sledování používání našich webových stránek a za účelem vyhodnocení optimalizace naší nabídky určené pro vás (viz čl. 6). Tyto cookies nám umožňují při opakované návštěvě naší stránky automaticky rozpoznat, že jste u nás již byli. Tyto cookies se po přesně definované době automaticky vymažou.

Údaje zpracované prostřednictvím cookies jsou nezbytné pro uvedené účely na ochranu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se ve Vašem počítači cookies neukládaly, nebo aby se vždy objevilo upozornění dříve, než bude uložen nový cookie. Tato úplná deaktivace cookies však může způsobit, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Souhlas s používáním cookies s pomocí nástroje Cookie Control

Naše webová stránka používá technologii souhlasu se zpracováním souborů cookies zvanou Cookie Control od firmy CIVIC pro získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookies ve vašem webovém prohlížeči a k jeho zadokumentování tohoto v souladu s požadavky na ochranu údajů. Poskytovatelem této technologie je firma CIVIC, 12 South Charlotte Street, Edinburgh, EH2 4AX, United Kingdom (dále jen Cookie Control).

Při vaší návštěvě naší webové stránky se naváže spojení se servery Cookie Control pro získání vašich souhlasů a jiných prohlášení k využívání souborů Cookies. Následně Cookie Control ve vašem prohlížeči uloží soubor cookie, pomocí kterého k vám dokáže přiřadit udělené souhlasy, popř. jejich odvolání. Získávané údaje jsou ukládány, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, sami nesmažete cookie funkce Cookie Control nebo nepomine účel ukládání údajů. Zákonem požadované povinnosti ukládání tím zůstávají nedotčeny. Další informace o zacházení s přenášenými údaji naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů civiccomputing.com: https://www.civicuk.com/privacy-statement.

Používání funkce Cookie Control v zájmu získání zákonem předepsaných souhlasů pro používání cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Získávání a uchovávání osobních údajů a povaha a účel jejich použití

a) Při otevření naší webové stránky se prostřednictvím prohlížeče používaného na vašem koncovém zařízení automaticky zašlou informace na server naší webové stránky. Tyto informace se dočasně uloží v tzv. protokolovém souboru. Následující informace se při tom shromažďují bez vašeho přičinění a jsou uchovávány až do automatického výmazu: IP adresa; datum a čas dotazu; časový rozdíl pásem vůči greenwichskému času (GMT); rozsah požadavku (konkrétní stránka); status přístupu/stavový kód HTTP; právě přenesené množství dat; webová stránka, z níž požadavek přichází; prohlížeč; operační systém a jeho plocha a jazyk a verze software prohlížeče.

Uvedené údaje se zpracováváme pro následující účely: Zajištění bezproblémového navázání spojení s webovou stránkou; zajištění komfortního používání naší webové stránky; vyhodnocení zabezpečení a stability systému a pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem plyne z výše uvedených účelů pro shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem rozpoznání vaší osoby.

Při návštěvě naší webové stránky používáme navíc cookies a analytické služby. Bližší vysvětlení získáte v článcích 4 a 6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) V případě dotazů jakéhokoliv druhu vám nabízíme možnost navázání kontaktu s námi, a to prostřednictvím formuláře připraveného na webové stránce. Zadání platné e-mailové adresy je nutné proto, abychom věděli, od koho dotaz pochází, a mohli jsme jej zodpovědět. Další údaje lze poskytovat dobrovolně.

Ke zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi dochází podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR na základě Vašeho svobodného souhlasu.

Osobní údaje, které jsme shromáždili za účelem použití kontaktního formuláře, budou automaticky vymazány po vyřízení položeného dotazu.

Dotazování přes e-mail, telefon nebo fax

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, bude u váš dotaz včetně všech vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) u nás uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme dále.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nutný k plnění předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech spočívá zpracování v našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování dotazů, které jsou na nás směřovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), nebo vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl tento souhlas vyžádán.

Údaje, které jste nám zaslali v rámci kontaktních žádostí, zůstanou v našem držení, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo nepomine účel ukládání těchto údajů (např. po dokončení zpracování vašeho požadavku). Nutná zákonná ustanovení, zejména zákonné doby ukládání, tím zůstávají nedotčena.

SOCIÁLNÍ MÉDIA

Pluginy sítě Facebook (tlačítka Líbí se mi a Sdílet)

Tato webová stránka obsahuje pluginy sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je firma Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Získané údaje se však podle vyjádření firmy Facebook přenášejí také do USA a jiných třetích zemí.

Pluginy sítě Facebook poznáte podle loga Facebook nebo tlačítka „Like“ („Líbí se mi“) na této webové stránce. Přehled pluginů sítě Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Když tuto stránku navštívíte, vytvoří se pomocí tohoto pluginu přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem sítě Facebook. Facebook tak zjistí, že jste se svou IP adresou navštívili tuto stránku. Kliknete-li na tlačítko „Líbí se mi“, zatímco jste přihlášeni pod svým účtem na Facebooku, můžete obsahy této webové stránky propojit se svým facebookovým profilem. Síť Facebook tak může přiřadit návštěvu této webové stránky k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatel stránek nedostáváme znalosti o obsahu předávaných údajů ani jejich využívání sítí Facebook. Další informace k tomuto tématu naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu této webové stránky k vašemu uživatelskému účtu na síti Facebook, odhlaste se prosím od svého účtu na Facebooku.

Používání pluginů sítě Facebook probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na co možná nejrozsáhlejší viditelnosti v sociálních médiích. Na základě získání odpovídajícího souhlasu se provádí zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, přičemž tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos údajů do USA vychází ze standardních smluvních ustanovení Komise EU. Podrobné informace naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Plugin sítě Pinterest

Na této webové stránce používáme sociální pluginy sociální sítě Pinterest, které provozuje firma Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Když vyvoláte stránku, která obsahuje takový plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery firmy Pinterest. Plugin přitom předává protokolové údaje serverům firmy Pinterest v USA. Tyto protokolové údaje mohou obsahovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které také obsahují funkce sítě Pinterest, druh a nastavení prohlížeče, datum a dobu dotazu, váš způsob používání sítě Pinterest a cookies.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na co možná nejrozsáhlejší viditelnosti v sociálních médiích. Na základě získání odpovídajícího souhlasu se provádí zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, přičemž tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a využívání údajů sítí Pinterest a dále o vašich souvisejících právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů firmy Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A REKLAMA

Dále uvedená monitorovací opatření, která používáme, se provádí na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. F GDPR. Použitím následujících monitorovacích opatření chceme zajistit uspořádání a kontinuální optimalizaci našich webových stránek tak, aby odpovídaly potřebám. Monitorovací opatření dále používáme pro statistické sledování používání našich webových stránek a za účelem vyhodnocení optimalizace naší nabídky určené pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat ve smyslu výše uvedeného předpisu za oprávněné.

Za účelem uspořádání a kontinuální optimalizace našich stránek tak, aby odpovídaly potřebám, používáme Google Analytics, webovou analytickou službu, kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd. ( https://www.google.de/intl/de/about/ ) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači, a které umožňují analýzu používání webové stránky Vaší osobou. Informace o Vašem používání této webové stránky vytvořené souborem cookie jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde ukládány. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace využívat, aby vyhodnotil používání webových stránek, sestavoval zprávy o aktivitách v rámci těchto webových stránek a poskytoval provozovateli webových stránek další služby spojené s používáním webových stránek a internetu.

a) IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

b) Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebude podle okolností možné využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů získaných prostřednictvím souboru cookie a vztahujících se k vašemu používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google, a dále zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

c) Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. IP adresy jsou proto zpracovávány jen ve zkrácené formě, přímou osobní identifikaci lze tak vyloučit. Mají-li získané údaje o vás osobní charakter, je tento charakter okamžitě vyloučen a osobní údaje jsou ihned vymazány.

d) Google Analytics používáme, abychom mohli analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našich webových stránek. Prostřednictvím získaných statistik můžeme naši nabídku zlepšovat a koncipovat zajímavěji pro vás jako uživatele. Pro výjimečné případy, kdy se osobní údaje přenáší do USA, se společnost Google zapojila do mechanismu pro přenos dat mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

e) Informace o třetím poskytovateli: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , přehled k ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , a dále prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Zpracování zakázky

Se společností Google máme uzavřenu smlouvu o zpracování zakázek a při využívání nástroje Google Analytics plně realizujeme přísné předpisy německých úřadů pro ochranu údajů.

Google Ads

Provozovatel webové stránky používá nástroj Google Ads. Google Ads je marketingová online program firmy Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje aktivovat reklamní inzerci ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel do vyhledávače Google zadá určité vyhledávané pojmy (keyword targeting). Dále mohou být aktivovány cílené reklamní prezentace na základě uživatelských dat dostupných u firmy Google (např. lokalizační údaje a zájmy) (targeting cílové skupiny). Jako provozovatelé webové stránky můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat například analyzováním, které vyhledávané pojmy vedly k zobrazení našich reklamních prezentací a kolik reklam vedlo k odpovídajícím proklikům.

Používání Google Ads je realizováno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na co možná efektivnějším marketingu svých služeb a produktů.

Google Remarketing

Tato webová stránka využívá funkcí Google Analytics Remarketing. Poskytovatelem je firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské chování na naší webové stránce (např. kliknutí na určité produkty) pro vaše zařazení do určitých marketingových cílových skupin a následné zobrazování odpovídajících reklamních sdělení při vaší návštěvě jiných online nabídek (remarketing resp. retargeting).

Dále mohou být marketingové cílové skupiny vytvořené službou Google Remarketing být spojovány s funkcemi služeb Google přesahujícími rámec jednotlivých přístrojů. Takto mohou být zobrazována personalizovaná reklamní sdělení odpovídající vašim zájmům, která byla přizpůsobena v závislosti na vašem předchozím uživatelském chování a surfování na některém koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), a to i na jiném z vašich koncových zařízení (např. tabletu nebo PC).

Pokud máte účet Google, můžete personalizovanou reklamu odmítnout na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Používání Google Remarketing je realizováno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na co možná efektivnějším marketingu svých produktů. Na základě získání odpovídajícího souhlasu se provádí zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, přičemž tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Bližší informace a zásady ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .

Google Conversion Tracking

Tato webová stránka využívá služby Google Conversion Tracking. Poskytovatelem je firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

S pomocí funkce Google Conversion Tracking může jak firma Google, tak i my rozeznat, zda uživatel provedl určité úkony. Například tak můžeme vyhodnocovat, jak často se klikalo na která tlačítka na naší webové stránce a které produkty byly obzvlášť často prohlíženy nebo nakupovány. Tyto informace slouží k vytváření statistik služby Conversion. Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a které úkony prováděli. Nezískáváme informace, s jejichž pomocí bychom uživatele mohli osobně identifikovat. Firma Google sama používá k identifikaci cookies nebo porovnatelné rozpoznávací technologie.

Používání Google Conversion-Tracking je realizováno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování v zájmu optimalizace své webové nabídky i své reklamy. Na základě získání odpovídajícího souhlasu (např. souhlas s ukládáním cookies) se provádí zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, přičemž tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Více informací o službě Google Conversion-Tracking naleznete v zásadách ochrany osobních údajů firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google DoubleClick

Tato webová stránka využívá funkcí Google DoubleClick. Poskytovatelem je firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „DoubleClick“).

Služba DoubleClick se používá k zobrazování reklamního obsahu odpovídajícího vašim zájmům v celé reklamní síti Google. Reklamní obsahy mohou být s pomocí služby DoubleClick cíleně přizpůsobovány zájmům příslušného návštěvníka. Tak může být zobrazována naše reklama například ve výsledcích vyhledávání služby Google nebo v reklamních bannerech propojených se službou DoubleClick.

Aby mohla být uživatelům zobrazována reklama odpovídající jejich zájmům, musí služba DoubleClick být schopna příslušného sledujícího rozeznat a přiřadit k němu uživatelské chování navštívené webové stránky, prokliky a jiné informace o uživatelském chování. Za tímto účelem služba DoubleClick používá cookies nebo porovnatelné rozpoznávací technologie (např. Device Fingerprinting). Zjištěné informace se shromažďují v pseudonymním uživatelském profilu, aby bylo možné příslušnému uživateli zobrazovat reklamu odpovídající jeho zájmům.

Používání služby Google DoubleClick probíhá v zájmu cílově orientovaných marketingových opatření. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Na základě získání odpovídajícího souhlasu (např. souhlas s ukládáním cookies) se provádí zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, přičemž tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o možnostech odvolání souhlasu s reklamními obsahy zobrazovanými firmou Google naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/technologies/ads a https://adssettings.google.com/authenticated .

Facebook Pixel

Tato webová stránka k měření konverze používá sledování úkonů návštěvníků Pixel od firmy Facebook. Poskytovatelem této služby je firma Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Získané údaje se však podle vyjádření firmy Facebook přenášejí také do USA a jiných třetích zemí.

Lze tak sledovat chování návštěvníků stránky poté, co byli přesměrováni na webovou stránku poskytovatele kliknutím na reklamní obsah na Facebooku. Takto lze optimalizovat účinnost reklamních obsahů na Facebooku pro účely statistiky a průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Získaná data jsou pro nás jako provozovatele této webové stránky anonymní a nemůžeme na jejich základě identifikovat uživatele. Facebook však údaje ukládá a zpracovává, takže je možné jejich propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může tyto údaje používat k vlastním reklamním účelům v souladu se směrnicí o používání údajů firmy Facebook. Facebook má díky této službě možnost aktivovat reklamní obsahy na stránkách služby Facebook i mimo síť Facebook. Jako provozovatelé webové stránky toto vyžívání údajů nemůžeme ovlivnit.

Používání služby Facebook Pixel je realizováno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na efektivních marketingových oprávněních včetně sociálních médií. Na základě získání odpovídajícího souhlasu (např. souhlas s ukládáním cookies) se provádí zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, přičemž tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos údajů do USA vychází ze standardních smluvních ustanovení Komise EU. Podrobné informace naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

V informacích o ochraně osobních údajů firmy Facebook naleznete další informace o ochraně vašeho soukromí: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Navíc můžete remarketingovou službu „Custom Audiences“ deaktivovat v oblasti nastavení pro reklamní obsahy na stránce https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu služby Facebook na základě využívání deaktivovat na webové stránce organizace European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

LinkedIn Insight Tag

Tato webová stránka využívá Insight Tag sítě LinkedIn. Poskytovatelem této služby je firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování dat prostřednictvím funkce LinkedIn Insight Tag

Prostřednictvím funkce LinkedIn Insight Tag dostáváme informace o návštěvnících naší webové stránky. Pokud je návštěvník webové stránky zaregistrován na portálu LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat profesní klíčové údaje (např. kariérní stupeň, velikost firmy, zemi, místo, obor a označení profese) návštěvníků naší webové stránky a naši stránku tak lépe přizpůsobovat pro jednotlivé cílové skupiny. Dále můžeme s pomocí funkce LinkedIn Insight Tag měřit, zda návštěvníci našich webových stránek uskuteční nákup nebo jinou akci (měření Conversion). Měření Conversion může být prováděno i nad rámec jediného zařízení (např. z PC do tabletu). LinkedIn Insight Tag navíc nabízí funkce retargetingu, s jejíž pomocí můžeme návštěvníkům naší webové strunky zobrazovat cílenou reklamu mimo webovou stránku, přičemž dle služby LinkedIn nedochází k identifikaci adresáta reklamy.

Služba LinkedIn sama o sobě navíc zakládá tzv. logfiles (URL, referrer URL, IP adresa, vlastnosti přístroje a prohlížeče a okamžik přístupu). IP adresy se zkracují nebo (pokud jsou využívány k zasažení členů sítě LinkedIn napříč přístroji) hashují (pseudonymizují). Přímé identifikace členů sítě LinkedIn síť LinkedIn po sedmi dnech maže. Zbývající pseudonymizované údaje se pak mažou do 180 dní.

Údaje shromážděné službou LinkedIn nemůžeme jako provozovatelé stránky přiřadit určitým jednotlivým osobám. LinkedIn ukládá pořízené osobní údaje návštěvníků webové stránky na svých serverech v USA a využívá je v rámci vlastních marketingových činností. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig .

Právní základ

Používání služby LinkedIn Insight je realizováno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na efektivních marketingových oprávněních včetně sociálních médií. Na základě získání odpovídajícího souhlasu (např. souhlas s ukládáním cookies) se provádí zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, přičemž tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos údajů do USA vychází ze standardních smluvních ustanovení Komise EU. Podrobné informace naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Zamítnutí používání LinkedIn Insight Tag

Analýzu uživatelského chování a cílené reklamy ze strany LinkedIn můžete zamítnout pomocí následujícího odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Členové sítě LinkedIn mohou dále řídit využívání svých osobních údajů za účelem reklamy v nastavení svého účtu. Abyste zabránili propojení na naší webové stránce sbíraných dat firmou LinkedIn s vaším účtem na síti LinkedIn, se musíte odhlásit ze svého účtu na síti LinkedIn, než vyhledáte naši webovou stránku.

Uzavření smlouvy o zpracování zakázky

Se společností LinkedIn jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázky.

PLUGINY A NÁSTROJE

YouTube [s rozšířenou ochranou údajů]

Naše webové stránky používají pluginy webové stránky YouTube. Provozovatel stránek je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme YouTube v režimu rozšířené ochrany údajů. Tento režim podle YouTube způsobuje, že YouTube na této webové stránce neukládá žádné informace o návštěvnících do té doby, než si pustí video. Další předávání údajů partnerovi YouTube však není režimem rozšířené ochrany údajů nutně vyloučeno. Tak vytváří YouTube – bez ohledu na to, zda se na nějaké video podíváte – spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na našich webových stránkách spustíte video z YouTube, vytvoří se připojení na servery YouTube. Přitom bude serveru YouTube sděleno, které z našich stránek jste navštívili. Když jste přihlášeni do svého účtu na YouTube, umožníte YouTube přímo přiřadit prohlížení ke svému osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se ze svého účtu na YouTube odhlásíte.

Dále může YouTube po spuštění videa ukládat na vaše koncové zařízení různé soubory cookies. Pomocí těchto cookies může YouTube dostávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se mj. používají k vytváření statistik videí, ke zlepšování uživatelské přívětivosti a k prevenci pokusů o podvod. Cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete.

Případně může po spuštění videa na YouTube dojít ke spuštění dalších procesů zpracování údajů, na které nemáme vliv.

Použití nástroje YouTube jsme zvolili za účelem odpovídajícího znázornění naší on-line nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ.

Další informace o ochraně údajů u YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Fonty Adobe

Tato webová stránka k jednotnému zobrazení určitých druhů písma využívá webové fonty od firmy Adobe. Poskytovatelem služby je firma Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Při vyvolání této webové stránky váš prohlížeč nahraje potřebné fonty přímo od firmy Adobe, aby stránku mohl správně zobrazit na vašem koncovém zařízení. Přitom váš prohlížeč naváže spojení se servery firmy Adobe v USA. Tím firma Adobe zjistí, že přes vaši IP adresu byla vyvolána tato webová stránka. Při poskytnutí fontů se podle vyjádření firmy Adobe neukládají soubory Cookies.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na jednotném vzhledu písma na jeho webové stránce. Na základě získání odpovídajícího souhlasu (např. souhlas s ukládáním cookies) se provádí zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, přičemž tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos údajů do USA vychází ze standardních smluvních ustanovení Komise EU. Podrobné informace naleznete zde: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html .

Bližší informace o fontech Adobe naleznete na stránce: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html .

Prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Adobe najdete zde: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Integrace Google Maps

a) Na těchto webových stránkách využíváme nabídku Google Maps. Takto vám můžeme zobrazit interaktivní mapy přímo na webové stránce a umožníme vám pohodlné využívání funkce map.

b) Na základě návštěvy webové stránky dostává Google informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou podstránku naší webové stránky. Navíc budou předány údaje uvedené v článku 2. tohoto prohlášení. K tomu dochází nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Pokud jste na Google přihlášeni, budou Vaše údaje přiřazeny přímo vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení ke svému profilu na Google, musíte se před aktivováním tlačítka odhlásit. Google uloží vaše údaje jako uživatelské profily a použije je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo uspořádání své internetové stránky, které odpovídá potřebám. Toto posuzování se odehrává především (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování reklamy v souladu s poptávkou a za účelem informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo na vznesení námitky proti vytváření takových uživatelských profilů, přičemž se musíte obrátit přímo na Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování ze strany poskytovatele pluginu získáte v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatele. Tam získáte také další informace o svých právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a zapojila se do mechanismu pro přenos dat mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

ECOMMERCE A POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB

Zpracování údajů (zákaznických a smluvních údajů)

Pořizujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pouze v potřebné míře pro založení, obsahovou úpravu nebo změnu právního vztahu (stavové údaje). Toto se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o využívání této webové stránky (údaje o využití) pořizujeme, zpracováváme a využíváme pouze v míře nutné k tomu, aby uživatel mohl využívat služby, a k fakturaci tohoto využívání.

Získané zákaznické údaje jsou po uzavření zakázky nebo ukončení smluvního vztahu mazány. Zákonné lhůty uchovávání tím zůstávají nedotčeny.

Poskytování údajů při uzavření smlouvy pro online obchody, prodejce a zásilkové služby

Osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze tehdy, když je to v rámci plnění smlouvy nutné, například společnostem pověřeným dodání zboží nebo úvěrové společnosti pověřené realizací platby. Žádné širší poskytování údajů se neprovádí, popř. jen tehdy, když jste takové poskytnutí výslovně odsouhlasili. K poskytování vašich údajů třetím stranám bez výslovného souhlasu, např. za účelem reklamy, nedochází.

Základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Poskytování údajů při uzavření smlouvy o službách a digitálních obsazích

Osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze tehdy, když je to v rámci plnění smlouvy nutné, například úvěrové společnosti pověřené realizací platby.

Žádné širší poskytování údajů se neprovádí, popř. jen tehdy, když jste takové poskytnutí výslovně odsouhlasili. K poskytování vašich údajů třetím stranám bez výslovného souhlasu, např. za účelem reklamy, nedochází.

Základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údaj je aktuálně platné a jeho stav je listopad 2020.

Z důvodu dalšího zdokonalování našich webových stránek a nabídek nebo na základě změněných zákonných, respektive úředních směrnic může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravit. Právě aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoliv otevřít a vytisknout na webových stránkách na adrese https://www.keuco.com/cz/datenschutz .

NAŠE PREZENTACE NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

Zpracování dat prostřednictvím sociálních sítí

Provozujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, naleznete níže v textu.

Sociální sítě jako Facebook, Twitter apod. mohou rozsáhlým způsobem analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webovou stránku nebo webovou stránku s integrovanými obsahy sociálních médií (např. tlačítka „líbí se mi“ nebo reklamní bannery). Návštěva našich profilů na sociálních médiích vyvolává četné zpracovatelské procesy s dopadem na ochranu dat. Konkrétně:

Jste-li přihlášení ke svému účtu na sociálním médiu a navštívíte-li náš profil na sociálním médiu, může provozovatel portálu sociálního média tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje mohou za jistých okolností být sbírány i tehdy, když nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálního média. Tento sběr údajů probíhá v takovém případě například skrze cookies, které se ukládají na vašem koncovém zařízení nebo zaznamenáním vaší IP adresy.

S pomocí takto získaných údajů mohou provozovatelé portálu sociálního média vytvářet uživatelské profily, v nichž jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám může zobrazovat reklama dle vašich zájmů, a to v rámci příslušného profilu na sociálních médiích i mimo něj. Pokud máte na příslušné sociální síti vlastní účet, může se vám reklama odpovídající vašim zájmům zobrazovat na všech přístrojích, na kterých jste nebo jste byli k účtu přihlášeni.

Dále prosím berte na vědomí, že nedokážeme zaznamenávat všechny procesy zpracování dat na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli služeb tak mohou být případně provozovatelé portálů sociálních médií provádět další zpracovatelské operace. Podrobnosti k tomuto tématu naleznete v podmínkách používání a v ustanoveních o ochraně osobních údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše prezentace v sociálních médiích mají zajišťovat co možná nejkomplexnější zastoupení na internetu. Přitom se jedná o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi případně vycházejí z jiných právních základů, které musí provozovatelé sociálních sítí uvádět (např. souhlas ve smyslu č. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Odpovědná osoba a uplatnění práv

Pokud navštěvujete naše profily na sociálních médiích (např. Facebook), pak společně s provozovatelem platformy sociálních médií odpovídáme za procesy zpracování údajů vyvolané v rámci této návštěvy. Svá práva (informace, oprava, vymazání, omezení zpracování, převoditelnost údajů a stížnost) můžete zásadně uplatnit vůči nám i vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. vůči službě Facebook).

Mějte prosím na paměti, že přes společnou odpovědnost s provozovateli portálů sociálních médií nemáme v plném rozsahu vliv na procesy zpracování údajů portálů sociálních médií. Naše možnosti se řídí určujícím způsobem firemní politikou příslušného poskytovatele.

Doba uložení

Přímo námi získávané údaje prostřednictvím profilu na sociálních médiích jsou z našich systémů vymazány, jakmile pomine účel jejich uložení, vyzvete nás k jejich smazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání údajů. Uložené soubory cookies zůstanou na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Nutná zákonná ustanovení, zejména doby ukládání, tím zůstávají nedotčena.

Na dobu uložení vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely, nemáme vliv. O podrobnostech v této souvislosti se prosím informujte přímo u provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, viz níže).

JEDNOTLIVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook

Máme profil na síti Facebook. Poskytovatelem této služby je firma Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Získané údaje se podle vyjádření firmy Facebook přenášejí také do USA a jiných třetích zemí.

S firmou Facebook jsme uzavřeli dohodu o společném zpracování (Controller Addendum). V této dohodě se stanoví, za které postupy zpracování údajů odpovídáme my resp. Facebook, když navštívíte naši facebookovou stránku. Do této dohody můžete nahlédnout prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

Své nastavení reklamy si můžete samostatně upravovat ve svém uživatelském účtu. Za tímto účelem klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

Přenos údajů do USA vychází ze standardních smluvních ustanovení Komise EU. Podrobné informace naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Instagram

Máme profil na síti Instagram. Poskytovatelem je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobné informace o jejím zacházení s vašimi osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 .

Pinterest

Máme profil na síti Pinterest. Provozovatelem je firma Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Podrobné informace o jejím zacházení s vašimi osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

LinkedIn

Máme profil na síti LinkedIn. Poskytovatelem je firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn využívá reklamní soubory cookies.

Chcete-li reklamní cookies, použijte prosím následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Podrobné informace o jejím zacházení s vašimi osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

YouTube

Máme profil na síti YouTube. Poskytovatelem je firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobné informace o jejím zacházení s vašimi osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů firmy YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

--$